Friday
2019-09-20
10:49 AM
Main
ziemassveetki - Forum
wolk Welcome viesis/guest | RSS Registration
Login
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: wolks  
Forum » visaaadi/other » neraatnie dzejoli » ziemassveetki
ziemassveetki
wolksDate: Thursday, 2007-11-01, 4:19 AM | Message # 1
Admin
Group: Administrators
Messages: 36
Status: Offline
Auksti vçji, sniegi pûta,

Salatçtis ðòabi sûta.

Kâ mçs bçrni rîkosimies?

Laikam atkal pierîsimies :booze:

Salatçvs pâr laukiem brien

Zandales tam kâjâs.

Skriesim bçrni skatîties

Vai tam visi mâjâs.
cranky

Mîïo sala vecîti,

Iespraud dupsî svecîti!

Tad bûs silti, tad bûs jauki

Un no dupða tecçs tauki.
eek

Aiz kalniòa dûmi kûp

kas tos dûmus kûpinâja?

salavecis briedi cepa,

ar rûíiem ðòabi dzçra booze

Spogulis ðorît man trilleri râda:

Feiss tâds kâ sabradâts, skata nekâda,

mati ir salauzti, acis lîdz zodam,

jâdomâ, Jaunais gads sagaidîts godam!
crazy

Zeme klâta baltiem autiem

Salavecis plikiem pautiem

Iet pa mâjâm bçrnus baidît

Jaunâm meièâm pupus spaidît! love

Tek rûíim siekala gar kâju

Un Salatçtis rokas priekâ trin,

Kad Sniegbaltîte gandrîz kaila

Ap egli draiski svçtkus svin. heart

Sniegbaltîte iet pie ârsta,

ginekologam bçdu stâsta -

Salavecis vecais âzis,

eglç pakâris un drâzis,

èiekuri un skujas bira,

rûíi vai aiz smiekliem mira. hands

No tâlâ krievu ciema,

Kur valda milzîgs bads,

Ðurp atvilkusies ziema

Tai lîdzi Jaunais Gads! fudge

Zvani un cepures,

rûíi un sniegs.

Pîrâgi, raíetes,

alkohols, miegs.

Paìiras, aspirîns,

galva, kas dþinkst -

those are few of my favoite things. biggrin

Zvaniòð skan, zvaniòð skan,

Kas tur tik vçl zvana man?

Tur Ziemassvçtku vecîtis

Ap pulksten trijiem atnâcis. tongue

Svecîte liesmo un mirdz,

Nodeg gan mâja, gan pirts...

Salatçvs ar garo bârdu,

Apdzçries un egli spârda!

Egle saka - kas tad tas,

Man tak zaros mantiòas.

Ej tu stulbâ egle dirst,

Patîk man kad skujas birst!
biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D

Baltais sniedziòð zemi klâj,

Salatçvs ar maisu slâj.

Acis bâlas, skats nekâds

Vainîgs ðòabis - surogâts.

Tikai nepiedzeries dikti!

Bûs kâ Salatçtim - slikti! fudge

Salavecis apkodies

Un zem egles pamodies

Domâ maisu vaïâ vçrt

tukðo taru ârâ bçrt!
surprised

Ziemassvçtku vakarâ

Salavecis pakârâs,

Visi rûíi brînîjâs

Ka tad viòam gadîjâs? devil

Gan pa zemi, gan pa gaisu

Salavecis nâk ar maisu

Dinamîts tam iesprausts biksçs

Nekrologs to vairs tik fiksçs. wacko

nu taa ,tas pa ziemu un sniegu
,plikaam baltiiteem un balto veci

komentaarus!!!!!pliiz

Message edited by wolks - Saturday, 2007-11-24, 4:48 AM
 
wolksDate: Friday, 2007-11-02, 3:10 AM | Message # 2
Admin
Group: Administrators
Messages: 36
Status: Offline
biggrin :D biggrin

Message edited by wolks - Tuesday, 2007-11-06, 2:12 PM
 
Forum » visaaadi/other » neraatnie dzejoli » ziemassveetki
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright MyCorp © 2019